MediSoft-SIMP | МедиСофт

MediSoft-SIMP

Програма за СИМП
MediSoft- SIMP e предназначена за лекари-специалисти, работещи със Здравна каса. Програмата е одобрена от НЗОК и  доказано работоспособна.
Позволява регистрирането на частни прегледи и дейности към здравноосигурителните фондове, като се използва обединена база с данни.
MediSoft-SIMP е адаптирана и отразява спецификата на всяка специалност. САМО НИЕ поддържаме разновидности на софтуера за лекари АГ, ендокринолози, кардиолози, уролози, невролози, нефролози и почти всички други. Всеки специалист работи със своите диагнози, кодове, лекарства, типични изследвания и пр.

MediSoft-SIMP има следните функционалности:

  • ускорено попълване и печат на всички медицински документи: амбулаторен лист, направления, рецепти, болничен лист, направления за хоспитализация, протоколи за лекарства, ЛКК/ТЕЛК протоколи и много други (над 20) документи;
  • автоматично генериране на всички електронни и книжни отчети;
  • поддържане на електронно досие на пациентите с данни за направените прегледи, заболявания, диспансеризации и терапия.
  • дава множество справки за пациентите по заболявания, издадени документи, статистика по лекари изпратили пациенти за консултация при Вас, изписани лекарства (фармацевтите се радват на тази справка) и др.

MediSoft-SIMP е лесна за използване и не изисква специални умения за работа с компютър. Регистрирането на един преглед отнема по малко от 2 минути.

С цел минимално въвеждане на данни, програмата:

  • следи месечния график и попълва автоматично поредните номера на амбулаторните листове и всички документи;
  • “прихваща” диагнозата и основните данни от предходни посещения на пациента;
  • предлага готови шаблони на цялостни прегледи;
  • има вградени справочници за МКБ, МДИ, актуален лекарствен списък и много други.

MediSoft-SIMP следи графика, лимитите за талони и изследвания, ограниченията и нормативите на НЗОК и РЦЗ. Програмата предпазва от грешки, като използва множество контроли и подсказки. MediSoft-SIMP проверява автоматично здравния статус на пациента и Ви предупреждава при необходимост.
MediSoft-SIMP подпомага лекаря при планирането и отчитането на дейността му, като “подсказва” пациентите, подлежащи на диспансерни прегледи, вторични консултации,поддържаща терапия и др.
MediSoft-SIMP  се актуализира автоматично по Интернет или по желание с флашка.
На «горещите» ни телефони групата за поддръжка при нужда ще «погледне»  Вашия компютър от разстояние и за минути ще реши възникналия проблем.
MediSoft-SIMP е надеждна програма. Данните са добре защитени при срив в захранването, от неправомерен достъп или некоректно манипулиране с програмата. С едно кликване може да архивирате данните, да ги прехвърлите върху флашка или да ги изпратите в закодиран вид на нашия сървър.